Zion Lutheran Church

Construction
Worship facilities
Zion Lutheran Church